می نشینم شاید او آید * * عاقبت روزی به دیدارمروز اول با خود گفتم  *  * دیگرش هرگز نخواهم دید


روز دوم باز می گفتم  *  * لیک با اندوه و با تردید


روز سوم هم گذشت اما  *  * بر سر پیمان خود بودم


ظلمت زندان مرا می کشت  *  * باز زندان بان خود بودم


آن من دیوانه ی عاصی  *  * در درونم های و هوی میکرد

 

مشت بر دیوار ها می کوفت * * روزنی را جست و جو میکرد

 

می شنیدم نیمه شب در خواب *  *های های گریه هایش را

 

در صدایم گوش می کردم *  *درد سیال صدایش را

 

شرمگین می خواندمش بر خویش *  *از چه بیهوده گریانی

 

در میان گریه ها می نالید *  *دوستش دارم ! نمی دانی

 

روز ها رفتند و من دیگر *  * خود نمیدانم کدامینم

 

آن من سرسخت مغرورم*  * یا من مغلوب دیرینم

 

بگذرم گر از سر پیمان *  *می کشد این غم دگر بارم

 

می نشینم شاید او آید *  *عاقبت روزی به دیدارم

 

 فروغ فرخزاد

/ 0 نظر / 8 بازدید