دیشب با تو بودم

استرس سراسر وجودم رو گرفته بوداسترس، نمی دونستم با دیدن من خوشحال می شه؟ یا اینکه ازم متنفر شده؟ ولی دلو زدم به دریا و گفتم هر چه بادا باد،  بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. چند سال صبر کردم تا این روز برسه و نمی تونم موقعیت به این خوبی رو از دست بدمعینک، هر چند اصلا یادم نمی اومد چطور شد که تو همچین موقعیتی قرار گرفتم، انگار تمام ذهنم خالی شده بود و هیچی از ساعات گذشته خاطرم نیست. انگار یهو از آسمون جفتمون افتادیم پائین و روبروی هم قرار گرفتیم. بالاخره دل رو زدم به دریا و سر صحبت رو باز کردم:

سلام

جواب نداد و با بی اعتنائی از کنارم گذشتبامن حرف نزن، انگار که اصلا منو ندیده هر چند یه خورده عصبی به نظر می رسید.

دوباره گفتم: سلام، نمی خوای جواب سلاممو بدی

برگشت نگاهی کرد به من و پس از چند ثانیه (نمی دونم شایدم چند دقیقه بود)، خیلی آهسته گفت: سلام، کاری داشتید؟

خیلی سرد بود، هر چند خوشحال بودم که تو نگاهش اثری از تنفر یا بی تفاوتی نیستخنثی، به خودم گفتم پس نباید از این دیدار غیر منتظره ناراضی باشه. گفتم: خیلی وقت بود ندیده بودمت بیشتر از 9 سال، گفتم شاید بتونیم کمی با هم حرف بزنیم؟

اولش گفت: چه حرفی؟ حرفی برای گفتن وجود ندارهقهر، ضمن اینکه من باید برم و کلی کار دارم.

یهو برگشت و گفت: تا حالا کجا بودی؟ چند سالی دیر رسیدی، و دیگه حرفی ندارم که بزنم، شما هم بهتره بری با یکی دیگه حرف بزنی. چند کلمه دیگه گفت که من درست متوجه نشدم.

گفتم: فکر نمی کنی جای شاکی و متشاکی عوض شده؟

گفت: خیلی جالبه، بدهکار شدیم.

گفتم: نه من طلبی از کسی ندارم، ولی فکر می کنم تو اون زمان، کارهائی که می تونستم انجام بدم، انجام دادم، در حالیکه هیچ اتفاق مثبتی از طرف شما نیافتاد و به راحتی پا تو کنار کشیدی، انگار هیچی وجود نداشته.

خلاصه این بحث چند دقیقه ای ادامه داشت که اون دیگه ادامه نداد و خواست بره که جلوش رو گرفتم و گفتم اگه می شه به دور از همه حب و بغضها چند ساعتی مثل قدیما کنار هم باشیم. از ما اصرار و از اون انکار .........

دیدم هیچ رقمه راضی نمی شهقهر، خواستم بی خیال بشم که یهو شیطون اومد سراغم ( شیطان) پریدم دستش رو گرفتم و به زور چسبوندمش به خودم و دو سه تا ماچ جانانه ازش گرفتم، از خجالت سرخ شده بودخجالت و هی سعی می کرد منو از خودش دور کنه بامن حرف نزن، اما ته صورتش یه کمی رضایت دیده می شد و همین منو جری تر کرد از خود راضی تا اومد از دستم در بره دستش رو گرفتم و ادامه دادمعینک، دیدم کمی ترسیده و یه کمی هم لباش داره می لزره ناراحت، سعی کردم آرومش کنم و شروع کردم به زدن حرفهای عاشقونه و خاطراتی از قدیم ندیما قلب، دیگه ترسش ریخته بود و تو بغلم آروم گرفته بود و با تعریف کردنهای من هر از گاهی لبخند زیبائی هم بر روی صورتش نقش می بست لبخند یهو به خودم اومدم دیدم تو اتاقیم و کنار هم دراز کشیدیم و بله ..........  از کجاش بگم!؟   اتفاقاتی افتاده که ............. اما هر چی بود به هیچ عنوان تابحال تجربه نکرده بودم.

خیلی جالب بود و احساس خیلی خوبی هم داشتم و از اینکه اونو  کنارم می دیدم برام بسیار لذت بخش بود، هر چند اولش باورم نمی شد و بهتره بگم همش می خواست از دستم فرار کنه، ولی به هر ترفندی که می شد نگهش داشتم و با هم ساعات خوشی رو سپری کردیم. باید اقرار کنم هیچ وقت اینقدر بهم خوش نگذشته بود.

تو لحظه های آخر بودم که یهو دیدم یکی داره صدام می کنه:

 پاشو تشویق..... پاشو ....... ساعت  6:30 (صبح) شده  ........ الان همکارا میان، پاشو ..........

چشمامو که باز کردم دیدمچشم، روی صندلی اداره ام، یه دو ساعتی هم بوده که خوابم بردهخمیازه، به زور از جام پا شدم، خودم رو جمع و جور کردم، که یهو خوابی رو که دیده بودم  بیادم اومدمتفکر، یه نگاهی به خودم انداختم دیدم نه.......... خدا رو شکر اتفاق بدی نیافتادهاوه...........همه چی روبراههابله.

عجب شبی بود!!!!!؟؟؟؟؟؟لبخند  ، چشمک   ،نیشخند   

تا بحال همچین اتفاقی زیبائی برام نیافتاده بود، واقعا منو سرحال آورد، فکرشو بکنید تو خیال اینچنین منو از خود بیخود کرد، تو عالم واقع چی می شد؟ اما هر چی بود بعد از چند روز کسالت بار و خسته کننده، با فکرها و خیالات تلخ بالاخره این باعث شد فکرم آزاد بشه و روزم رو به خوبی شروع کنم، به نظرم این انرژی یه مدت منو به جلو ببره. حالا می خوام امشبم برم همونجا بخوابم تا شاید دوباره بیاد سراغملبخند، نیشخند، خنده، قهقهه.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید