معرفت درستی خوابها

کرمانی: هر که خواهد که درستی خواب خویش را به دلیل و علامت نیک بداند، باید جهد کند که با طهارت بر پهلوی راست بخوابد و به هنگاک خفتن خدای تعالی را یاد کند و غذای زیاد نخورد و نه سیر باشد و نه گرسنه. چنانچه شخص با رعایت موارد فوق بخوابد، رویایی که می بیند راست آید و خواب را فراموش نکند.

روایت است از سلمان (رضی الله عنه) که، مردی اعرابی به خدمت رسول خدا(ص) آمد و عرض کرد، دیشب چنین خوابی دیده ام، و خوابی آشفته آغاز کرد. رسول خدا فرمود: ای اعرابی، دیشب چه خورده بودی؟ اعرابی عرض کرد: یا رسول الله، دیشب مقدار زیادی خرمای پخته خوردم. رسول خدا فرمود: این خواب تعبیر ندارد، زیرا علّت خواب تو پرخوری بوده است. معبّرانِ ناشی خواب های زیادی را تعبیر می کنند و تعبیر آن درست از آب در نمی آید، که علّت، عدم رعایت نکاتِ دقیقِ مربوط به خواب است. پس معبّر باید که از دانستن دقایق مربوط به تعبیر خواب غافل نباشد و اطلاعات لازم را از سائل بپرسد و بعد از آن به تعبیر خواب اقدام کند، تا آنچه گوید درست درآید.

ابن سیرین: برخی از مردم خواب می بینند، ولی تعبیر خواب آنها مربوط به خودشان نبوده و ممکن است برای یکی از نزدیکان آنها باشد. چنان که خواب کودکِ نابالغ بر پدر و مادرش تعبیر شود. اگر زن خواب ببیند بر شوهرش تعبیر شود.

قول تعالی: تعبیرِ گریختن از بیم حاکمان در زندگانی اینست که خواب بیننده در امان حق تعالی باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید