انواع خواب

دانیال: خواب در اصل دو چیز است: یکی آگاه کند از حقیقت حال ها، دوم پیدا کننده بر سر انجام کارها و این دو اصل بر چهار قسم است: اوّل خواب آمر (یعنی فرماینده)، دوّم خواب زاجر (یعنی بازدارنده)، سوم خواب منذر، چهارم خواب مبشّر (یعنی بشارت دهنده) است. عبدالله عباس گوید که رسول خدا (ص) فرمود: دیدن خواب بر سه قسم است: یک قسم از خدای تعالی بشارت مومنان را در زندگانی ایشان ، دوّم قسمی از وسوسه های شیطان است که مومنان را اندوهگین گرداند، سوّم خوابهای آشفته و مختلف.

حضرت صادق(ع): خواب بر سه قسم است: اوّل خواب محکم، دوّم خواب متشابه، سوّم خواب اضغاث و احلام. خواب اضغاث و احلام را چهار گروه مردم ببینند: یک گروه کسانیکه طبعشان به فساد رفته باشد، دوّم کسانی که در حالت مستی خوابیده باشند، سوّم کسانی که طعام غلیظ (چون بادمجان، نمک، عدس و ترشی ها) خورده باشند، چهارم کودکان نابالغ.

ابن سیرین: خواب بر دو نوع است: یکی خواب محکم، که درست و راست باشد، نوع دوم را اضغاث و احلام گویند یعنی خواب های مختلف و درزها و گیاه که به عربی اضغاث نامیده می شود، زیرا هر نوع گیاه، از تر و خشک و سبز و زرد و سرخ و غیره در این باشد. این نوع خواب را که اضغاث و احلام خوانند خود بر سه نوع است: نوع اوّل از اغلب طبع، نوع دوّم از نمایش شیطان و نوع سوّم از حدیث نفس.

کرمانی: خواب بر سه قسم است: اوّل، بشارت بود از خدای عزّ و جلّ، دوّم آن بود که شیطان وسوسه کند مردم را و سوّم آنکه، مردم با نفس خویش سخنی گویند که از هوس، آن سخن را در خواب ببینند. امّا خواب راست را فرشته یی نماید از فرشتگان مقرّب و آن فرشته از لوح محفوظ به مردم از بهر بشارت به چیزی که مردم کرده باشند یا خواهند کرد، یا وی را بترسانند به سبب گناهی که کرده بود یا خواهد کرد، تا بنده پناه گیرد به خدای عزّ و جل و از وی بترسد و زنهار خواهد تا شرّ آن خواب از وی رفع شود و خیر آن زود به بنده برسد و از این سبب است که چون مردم خواب ببینند و فراموش کنند، وی را گویند توبه کن، که فراموش کردن خواب معصیت است، زیرا نماینده ی خواب فرشته ای است از لوح محفوظ.

جابر: خواب بر دو نوع است: یکی راست و دیگری دروغ. امّا خواب راست خود بر سه قسم است: اوّل تبشیر، دوّم تحذیر، سوّم الهام. خواب تبشیر: خوابی است که خداوند فرشته ی رویا را بر  لوح محفوظ بنده موکّل کرده تا حوادث و سرنوشتی که در انتظار بنده است به او نشان دهد. پس چون کسی را بشارت خواهد رسید در کارهای دنیا و آخرت، آن فرشته به حکم الله تعالی آن کسی را در خواب بنماید از بهر دو چیز: یکی از بهر پند دادن مسلمانان، دوّم از بهر حجّت گرفتن از کافران در روز قیامت.

خواب تحذیر آنست که ایزد تعالی فرشته رویا را مامور کند، تا در خواب راه گناه و معصیت را به بنده نشان دهد و از او بر حذر کند از آن راه. خواب الهام آنست که ایزد تعالی فرشته ی رویا را مامور کند تا در خواب راه های نیکی، طاعت، بندگی، ظلم نکردن، از گناهان دوری کردن و از معاصی توبه کردن را به بنده نشان دهد.

قول تعالی: بدان که خواب دروغ بر سه نوع است: همّت، علّت و خواب شیطان (آشفته). امّا خواب همّت آن است که مردم در بیداری فکری کنند و در خواب همان اندیشه ببینند، این خواب اصالت نداشته و تعبیری ندارد. خواب علّت آن است که کسی از درد ناحیه ای از بدن خود در خواب بنالد، این نوع خواب نیز بی اصالت است و تعبیر ندارد.

در ادامه در خصوص عجایب خواب می نویسم

/ 0 نظر / 131 بازدید