عجایب خواب

ابن سیرین: از عجایب خواب، یکی آنست که مردی در خواب، خیر و راحت یا شرّ و آفت ببیند و همان در بیداری به سرش آید. از عجایب دیگر خواب، یکی آنست که بسیاری از مردم به خوابِ خواب بیننده می آیند، که در بیداری نیز چنان شود. دیگر اینکه، برخی از مردم جاهل ممکن است در خواب سخن هائی گویند حکیمانه، چنانکه هیچ عالمی نتواند چنان سخن گوید و چون بیدار شود، آن سخن ها می تواند بازگو کند.

جابر: از عجایب خواب، یکی آنست که مرد در خواب لغتهای غریب بگوید و تفسیر بگوید و تفسیر آن کند و به بیداری از آن هیچ نداند.

کرمانی: از عجایب خواب، یکی آنست که مردم در خواب چیزی ببینند که وی را باشد و تعبیر چنان بود که در خواب دیده و آن، فرزند وی را بُوَد یا برادر وی را، چنان که یکی در خواب دید که ابوجهل مسلمان شد و تعبیر آن خواب در مورد پسرش انجام شد. مردی در خواب دید که اسید امیر مکّه مسلمان شد، به پسر وی عقاب اسید رسید. چون کودکی خواب بیند،‌خوابش برای مادر یا برادرش تعبیر شود. اگر بنده ای خواب ببیند، خوابش برای خواجه تعبیر شود و مثالهای دیگر.

/ 0 نظر / 85 بازدید