این زندگیِ من است!

فقط با سایه ی خودم خوب میتوانم حرف بزنم، اوست که مرا وادار به حرف زدن می کند، فقط او میتواند مرا بشناسد، او حتماً می فهمد ...
می خواهم عصاره، نه، شراب تلخ زندگی خودم را چکه چکه در گلوی خشک سایه ام چکانیده به او بگویم:
«ایــن زنـــــدگــــی ِ مـن اســت !»
«صادق هدایت»
/ 0 نظر / 3 بازدید