نفرین ابد

نفرین ابد بر تو که آن ساقی چشمت      
                                       دردی کش خمخانه تزویر و ریا بود

پرورده مریم هم اگر چشم تو میدید          

                                      عیسای دگر میشدوغافل زخدا بود

نفرین ابد بر تو که از پیکر عمرم           

                                 نیمی که روان داشت جدا کردی و رفتی

نفرین ابد بر تو که این شمع سحر را       

                                      در رهگذر باد رها کردی و رفتی

نفرین به ستایشگرت از روز ازل باد         

                                  کاین گونه تو را غره به زیبایی خود کرد

پوشیده ز خاک آیینه حسن تو گردد        

                                کاین گونه تو را مست ز شیدایی خود کرد

این بود وفاداری و این بود محبت؟           

                              ایکاش نخستین سخنت رنگ هوس داشت

ای کاش که آن محفل دلساده فریبت     

                             بر سر در خود مهر و نشانی ز قفس داشت

دیوانه برو ورنه چنان سخت ببوسم           

                               لبهای تو می ریخته را کز سخن افتی

دیوانه برو ورنه چنان سخت  خروشم                

                                تا گریه کنان آیی و در پای من افتی

دیوانه برو تا نزدم چنگ به گیسوت                    

                                   صورتگر تو زحمت بسیار کشیده

تا نقش تو را با همه نیرنگ به  صد رنگ            

                                 چون صورت بی روح به دیوار کشیده

تنها بگذارم که در این سینه دل من                    

                                 یک چند لب از شکوه بیهوده ببندد

بگذار که این شاعر دلخسته هم از رنج             

                                   یک لحظه بیاساید و یکبار بخندد

ساکت بنشین تا بگشایم گره از روی             

                              در چهره من خستگی از دور هویداست

آسوده گذارم که در این موج سرشکم        

                              گیسوی بهم ریخته بر دوش تو پیداست

من عاشق احساس پر از آتش خویشم         

                                خاکستر سردی چو تو با من ننشیند

باید تو ز من دور شوی تا که جهانی             

                                    این آتش پنهان شده را باز ببیند


/ 3 نظر / 2 بازدید
کورش

سلام شعر زیبا - موزون - وشورانگیزیه . دارای هماهنگی وکشش خاصی برای خواندن وانهم با ریتم واهنگ دلنشین حتی برای خوانندگان بسیار جالب . در بیت اول در شروع مصراع دوم دردی کش چه معنی دارد نفرین ابد بر تو که آن ساقی چشمت دردی کش خمخانه تزویر و ریا بود ایا دردکش نیست ؟ این شعر از کیست بدرود

کورش

سلام از بابت شرح کلمه خمخانه متشکرم ولی اگر نظر پیشین بنده نظری بندازید منظورم کلمه دردی کش بوده .؟ اتفاقا" خیلی کم سفر هستم بدرود اپم