معرفی کتاب

شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

  • یک برگ توت در اثر تماس با نبوغ انسان به ابریشم تبدیل می شود.
  • یک مشت خاک با نبوغ انسان به قصری بدل می شود.
  • یک درخت سرو در اثر تماس با نبوغ انسان دگرگون می شود و شکل معبدی می گیرد.
  • یک رشته پشم گوسفند در اثر تماس با ابتکار انسان به صورت لباسی فاخر در می آید.
  • اگر در برگ خاک،چوب و پشم این امکان هست که ارزش خود را از طریق انسان صد برابر بلکه هزار برابر کنند آیا نمی توانیم با این بدن خاکی که نام مرا حمل می کند چنان کنم.

معتقدم همه ما برای موفقیت،خوشبختی و پیروزی پا به عرصه ی دنیا می گذاریم،کسی که ما را آفریده توانمندی های لازم برای بدست آوردن هر آنچه از زندگی توقع داریم در وجود ما قرار داده است،آنچه باید صورت بگیرد به فعل در آوردن استعدادها و نیروهای درونی است.

  • بزرگ ترین لطمه ی حیات مرگ نیست،بزرگ ترین لطمه آن چیزی است که در عین در درون ما میرد.

فقط پس از این مرحله است که زندگی حقیقی برای ما آغاز می شود،زندگی آمیخته با رشد کمال و سعادت راستین و متعالی که در آن امکان درک و تجربه عظمت انسانی خود را بدست آوریم.

شیوه ی من در این کتاب استفاده از استعاره است،در ان ال پی اصطلاح استعاره در بر گیرنده ی تشبیهات،قیاس ها،لطایف،قصه ها و داستان هاست.از هز موقعیت و ارایه و توضیح مفاهیم و موضوعات پیچیده استفاده کرد،در پایان برخی از حکایات و داستان ها نیز در صورت لزوم نتیجه گیری های روان شناسانه انجام داده ام.


/ 0 نظر / 37 بازدید