تعبیر خواب

شناخت خواب و مزاج آن:

حکما گویند: علّت خواب، بخارهای تر و معتدل است که بعد از غذا خوردن از تن به سوی مغز بالا می رود. از این بخارها دو گونه منفعت حاصل می شود: اول آنکه، تمام اندامها و حواس استراحت می کنند، دوم آنکه، غذای مصرف شده هضم می شود. چنین خوابی را معبران، خواب طبیعی گویند. بعضی از حکما گفته اند که خواب دیدن، درگیر شدن روح با حواس است. بعضی نیز گفته اند: خواب دیدن یک فعل مغزی و طبیعی ست، یعنی قدرت تخیّل و تفکّر و غیره با خوابیدن تقویت می شوند و این قوا فعالیتهای روح است و مربوط به مغز می شود. چنانچه کسی به مطالعه مشغول شود و کم بخوابد، گرمی و خشکی بر مزاج مغزش غالب می شود، پس روح نفسانی از تلاش سخت بدنی سست و ضعیف می شود و آن شخص بیمار می گردد، که باید به وسیله ی موادی با  طبیعت سرد مثل: روغن بنفشه، روغن نیلوفر و غیره معالجه شود.

حکما خواب را سه نوع می دانن: اوّل، خواب طبیعی، دوّم، خواب غیر طبیعی و سوّم خواب به عینه. چنان که حکمای سلف گفته اند: خواب طبیعی قوت طبیعی را نیرو می ده، زیرا گرمی تن را از درون نیک نگاه می دارد و قوت طبیعی قوی تر می شود. اما خواب زیاد قوت نفسانی را سست تر می کند، زیرا تَری بر آن چیره می شود. سستی از آن جهت بود که گذرهای روح نفسانی در اندامها بسته شود و نیز جوهر روح انسانی از خیرگی و تَری تیره شود، اما خواب کافی خستگی را زایل کند و مواد سمّیِ ایجاد شده در بدن را همراه عرق از تن دفع کند.

خواب غیر طبیعی سه نوع است: اوّل از فساد مزاج روح و اندامها، دوّم، از زیاد شدن آمیزش خون و صفرا و بلغم و سودا و سوّم، از خوردن غذاهای غلیظ. مزاج خواب، سرد و تر است، زیرا مادّه آن از  سردی و تَریِ مغز ظاهر شود و دلیل این است که چون بر دماغ کسی گرمی و خشکی غالب شود، آسایش نیابد، اگر سردی و تری غالب شود، وی بسیار می خوابد و از خواب سیر نمی شود. پس اگر کسی گفت که چگونه دانستی خواب فعلی ست از افعال مغز و خواب چه ارتباطی با قدرت تخیّل و تفکّر و عقل دارد؟ جوابش آن است که: باز دانستم از خفتن به هر سه قوّت ضعیف و خلل یافتم، پس، از عقل بدانستم که همچنان پست ایستادن است و خفتن بر آسایش دلیل است و آسایش قوت های دماغ است. پس به این دلیل به من ثابت شد که خواب فعلیست از افعال مغز.

در پست بعدی قسمت های خواب و عجایب آن را ذکر میکنم و پیشنهاد می کنم حتما مطالعه کنید.

/ 2 نظر / 6 بازدید
کورش

سلام مطلبت در مورد خواب جالب بود من خواب کمتر بیاد میمونه ولی خوابی که بیاد بمونه تعبیرشو تاکنو ن دیدم و بحقیقت پیوسته !!!!!!!!!. ممنون بدرود

کورش

سلام اپ جدید نکردید بدرود