چنین گفت زرتشت

در کجای دنیا، حماقتهائی بزرگتر از آن چه در بین رحم کنندگان اتفاق افتاده دیده شده است؟

و چه چیزی بیش از حماقت رحم کنندگان، به جهان صدمه وارد کرده است؟

وای بر کسانی که عاشق اند ولی نمی توانند بر ترحم خود مسلط شوند.

ابلیس روزی به من چنین گفت: ((حتی خداوند نیز بی جهنم مخصوص خود نیست. جهنم او عشق مفرط او نسبت به بشر است.))

و به تازگی شنیده ام که گفته می شود: ((خداوند در نتیجه ترحم نسبت به بشر بدرود حیات گفته است.))

--------------------------------------------------------------------------

ما همه با هم برابریم، مرد مرد است و در مقابل ملکوت خداوند ما همه یکسانیم! در مقابل خداوند! ولی اکنون این خدا مرده است و ما در مقابل اوباش، یکسان نخواهیم بود. ای عالی مردان، بازار را ترک گوئید.

بر خیزید و پیش روید! ای عالی مردان، تنها حالا ست که کوه آینده بشری درد زایمان خود راتحمل می کند. خداوند مرده است، اکنون ما می خواهیم ((زبر مرد)) زنده باشد.

-------------------------------------------------------------------------

ای بشر مواظب باش!

که واقعا نیمه شب عمیق چه می گوید؟

((من خفته بودم. خفته بودم و ناگاه از خواب عمیق بیدار شدم

جهان عمیق است،

و عمیق تر از آن است که روز تصورش را هم نتواند بکند!

غم آن عمیق است.

و شادی آن، حتی عمیق تر از غم آن است.))

غم گوید:(( از این جا برو!))

ولی شادی طالب ابدیت، آن هم ابدیتی عمیق و بسیار ژرف است.

((نیچه))

/ 1 نظر / 6 بازدید
کورش

سلام کارت خوب بود که سخنان پیامبر ایران را برای مطالعه در این پست قراردادی . بدرود منتظرم