من از آن روز که در بند تو ام آزادم …

لحظه دیدار نزدیک است.
باز من دیوانه ام، مستم.
باز میلرزد، دلم، دستم.
باز گوئی در جهان دیگری هستم.

های ! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ!
های، نپریشی صفای زلفکم را ، دست!
و آبرویم را نریزی، دل!
- ای نخورده مست-
لحظه دیدار نزدیک ست.

(مهدی اخوان ثالث)

/ 0 نظر / 3 بازدید