اعراب در طبرستان

در زمان حمله اعراب به ایران نخستین سردار اسلام که به مازندران لشکر کشید سعدبن العاص بود، وی امارت کوفه را داشت و در سال ٣٠ هجری تمیشه رادر سرحد گرگان و نامیه را متصرف شد. در اختلاف خانگی بین علی و معاویه نواحی سرحدی طبرستان، رویان و دماوند که به دست اعراب افتاده بود باز مستقل شد.

پس از آنکه معاوی به خلافت نشست مصقله بن هبیره بن شبل الثعلبی الشیبانی (در گذشته در ۵٠ هجری) را به طبرستان فرستاد که به قول بلاذری در فتوح البلدان (طبع مصر ص ٣۴٢) با تمام لشکرش نابود شد و مردم طبرستان در موقع عبور آنان از گردنه های کوه ها، سنگهای فراوانی که برای اینکار از پیش آماده کرده بودند، از فراز جبال غلطانیده و همه سپاه مصقله را در زیر آنها در هم کوبید.

در یک روایت مطمئن از یک اصفهبد طبرستان در حین طغیان قطری بن فجاءه – که از خوارج ازارقه بود و در سال ٧٨ و ٧٩ هجری سر به شورش برداشت – نام برده می شود.

بعد در سال ٨٣ هجری نامی از اصفهبدان طبرستان در کتاب ابن اثیر آمده است. سکه های این اصفهبدان از سال ۶٠ تاریخ طبرستانی آغاز می گردد که مطابق با سنه ٩٢ هجری و ٧١٠ میلادی است. از این سکه ها ما به نام چهار تن برمی خوریم که عبارتند از اصفهبد خورشبد اول (سالهای ۶٠، ۶١، ۶۴ طبرستانی)، اصفهبد فرخان (در سال ٧٠، ٧٢، ٧٣، ٧۵، ٧۶، ٧٧ طبرستانی)، داذ بورژ میثری (در سال ٨٧ طبرستانی) و خورشید دوم (سال ٨٩ تا ١٠٨ و ١١١ تا ١١۴ طبرستانی(.

اصفهبد فرخان را که در ٧۴۶ میلادی سفیری به دربار چین فرستاد، چینیان در کتب تواریخ خود – هولوهان ( هو – لو – هان) نوشته اند. ظاهرا این فرخان همان اصفهبدی است که از یزید بن مهلب سردار عرب در سال ٨٩ هجری شکست خورد، و همین سردار عرب بود که مأمورانی از اعراب در خانه های طبرستانی ها می گماشت و مردم را مجبور به ترک دین خود می کرد.

قدیمترین سکه هایی که از عهد حکام عرب در مازندران به دست آمده در همهائی است از سالهای ١٠٢ و ١۴٧ هجری به نام حاکمی موسوم به روح بن حاتم، سپس سکه هائی است از مس از سالهای ١۴۵ و ١۵٧ مربوط به عمر بن العلاء.

ابومسلم خراسانی، اصفهبد طبرستان را دعوت به تسلیم و اطاعت کرد، ولی بدین کار توفیق نیافت.

در زمان منصور عباسی، طبرستان توسط ابوالخصیب نامی تصرف شد، مقر ابوالخصیب در شهر آمل بود. اصفهبد خورشید دوم به دیلم گریخت و در آنجا بمرد.

محمد جریر طبری اولین حمله به طبرستان را در سال ١۴١ هجری نوشته که مطابق با ١٠٨ طبرستانی است. اصفهبد خورشید از مقابل سپاه عرب بگریخت ولی دو سال بعد بازگشت و همه مسلمانان را بکشت. در این بار است که سکه هائی از او در سال ١١١ طبرستانی مطابق با ١۴۴ هجری پیدا می شود. ولی این بار باز شورش وی توسط خاز بن خزیمه تمیمی خوابانده شد. این سردار عرب در اواخر سال ١۴٣ یا اوایل ١۴۴ هجری به حکومت طبرستان منصوب شد. پس از وی، روح ابن حاتم المهلبی در ١۴۵ هجری به جای وی نشست. اصفهبد خورشید دوم باز می کوشید که کشور از دست رفته خود را باز بدست بیاورد. در این بار خالد بن برمک که در ١۴٨ هجری از منصور خلیفه عباسی به حکومت طبرستان منصوب شده بود بر اصفهبد غلبه کرد و خورشید با زهر خود را بکشت. سکه خورشید از سال ١١۴ طبرستانی مقارن با آخرین دوره قیام اوست.

/ 2 نظر / 217 بازدید
کورش

سلام تبریک دکور را تعویض کردی و مطلب خوبی از اعراب در طبرستان ارائه کردید بدرود موفق باشی اپم

حسن

طبرستان کی دست اعراب افتاده بود ؟؟؟ این چیزارو میزاری تا طبرستان رو خراب کنی ؟ ابروی طبرستان رو ببری ؟ همگان شاهدن تاریخ شاهده که اعراب در برابر طبرستان ناچیزند