سایه بی سر

جلو مهتاب، سایه ام بزرگ و غلیظ به دیوار می افتاد ، ولی بدون سر بود ! سایه ام سر نداشت . شنیده بودم سایه ی کسی اگر سر نداشته باشد تا سر سال می میرد .
بوف کور- صادق هدایت

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
کورش

سلام سایه سر دار خود هم دردسر میشه برای صاحبش... ولی تعبیر جالبی هدایت بکار برده... در بلاگ و فتو بلاگم اپم