دلتنگ تو بودن و ندانی چه خوب و بی نظیره!

با تو بودن در عین بی تو بودن جه خوب و بی نظیره!

ترا داشتن در عین نداشتن چه خوب و بی نظیره!

دل به تو بستن و نداستن چه خوب و بی نظیره!

زیر باران نگاه تو بودن و گم شدن چه خوب و بی نظیره!

به فکر  تو بودن و فراموش کردن چه خوب و بی نظیره!

به چشم تو خیره شدن و ندیدن چه خوب و بی نظیره!

بی تو رفتن و با تو بودن چه خوب و بی نظیره!

رقص باران زیر نور ماه با تو بودن چه خوب و بی نظیره!

.

دل بستن به هر که غیرِ تو چه سخت و غم انگیزه!

بی تو رفتن زیر باران چه سخت و غم انگیزه!

چشم زیبای تو دیدن و ندیدن چه سخت و غم انگیزه!

بی قراریم در قرارمون چه سخت و غم انگیزه!

از تو گفتن در این شب سیاه و بی پایان چه سخت و غم انگیزه!

.

گفته بودم، بی تو موندن یک محاله، اما تو باور نکردی!